HABERLER
Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi

​Kurumumuz internet sitesinden yayımlanan Duyuru-14-17 ve 18 ile yatarak tedavi listelerinde bulunan tıbbi malzemeler için tıbbi malzeme SUT kodlarına firmalardan ürünlerini eşleştirmeleri istenilmiştir. Bunun sonucunda yaklaşık bir milyon ürün SUT kodları bazında sisteme tanımlanmıştır.

Ancak az sayıda da olsa ürünlerini sisteme eşleyemeyen, hatalı eşleyen veya yeni üretilen/ithal edilen ürünü olan, firma değişikliği olan firmaların Kurumumuza yapmış olduğu başvurular ve hastanelerin faturalandırmada yaşadığı sorunlar nedeniyle Kurumumuza ulaşan geri bildirimler Kurum Başkanlığımızca değerlendirilmiş ve yeniden ürün eşleştirilmesi alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda firmalar      7 Mart 2016 ila 15 Nisan 2016 tarihleri arasında medsahis sistemi üzerinden şifre alma, eşleştirme, düzeltme, silme ve yeni ürün ekleme işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler kapsamında yer alan ve duyuru eki EK-1’deki SUT kodlarında ürünü olan tıbbi malzeme ithal ve/veya imal eden firmaların daha önce Duyuru-14-17 ve 18 kapsamında yaptıkları eşleştirmeleri korunacaktır. Dolayısıyla; Duyuru-14-17 ve 18 kapsamında medsahis sisteminde yapmış oldukları eşleştirmelerde her hangi bir sorun olmayan firmaların bu duyuru kapsamında bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

Daha önce şifre alan ancak eşleştirme yapmayan firmalar mevcut şifrelerini kullanarak gerekli eşleştirmeleri sisteme yükleyebileceklerdir. Daha önce şifre almayan firmalar ise Kurumumuza başvurarak şifrelerini alarak gerekli eşleştirmeleri yükleyebileceklerdir. Ayrıca Duyuru-14-17 ve 18 kapsamında eşleştirmelerini yapan firmaların tespit ettikleri yanlış eşleştirmeler varsa silip doğru eşleştirmelerini yükleyebileceklerdir. Ancak Duyuru-16 ve 19 kapsamında sisteme tanımlanan ürünlerin SUT kodlarının değiştirilmesi halinde; değiştirilmiş olan SUT kodundan Kurumumuza fatura edilmişse yersiz ödeme işlemi uygulanacağının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Duyuru-14-17 ve 18’de de olduğu gibi bu duyuru kapsamında eşleştirilen ürünler de tamamen firmaların beyanı esas alınarak sisteme kaydedilecektir. Yanlış eşleştirme sonucunda oluşabilecek kurum ve kuruluşlarının zararları verilen taahhütler kapsamında firmalardan ve müteselsilen sağlık hizmeti sunucularından tahsil edilecektir. Bu nedenle daha sonra mağdur olmamaları için firmaların ürünlerini ilgili SUT koduna eşleştirmeleri sırasında azami özeni göstermeleri ve sağlık hizmeti sunucularının da firmalardan ürünlerini alırken gerekli önlemleri almaları yararlı olacaktır.

İlk defa şifre başvurusunda bulunacaklar; EK-3’te yer alan “Başvuru Formu” nu 2 nüsha olarak doldurarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Ziyabey Cad. No:6 BALGAT/ANKARA adresindeki Genel Evrak servisinden kayıt numarası aldıktan sonra Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Dairesi Başkanlığına başvuracaklardır. Burada; EK-2’de yer alan TAAHHÜTNAME’nin ticari işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalı hali teslim edildikten sonra verilecek şifre ile firmalar SUT kodlarına eşleştirmiş olduğu ürünlerini http://medsahis.sgk.gov.tr/sahis adresinden yükleyeceklerdir. Taahhütnameye ek olarak ticari işletmenin Ticaret Sicil Gazetesinde tesciline ilişkin ilanın noterlikçe onaylı bir nüshası ile ticari işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin imza sirküsü (Noter onaylı) yetkili kişi tarafından Kuruma ibraz edilmelidir. Şifre alma işlemi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından gerçekleştirilemeyecek ise vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiye imza beyanı ile gelmesi durumunda şifre teslim edilir; ancak taahhütname temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. (İmza sirküsünde yetkilerin sınırsız yetki olması ve temsil ve ilzama müşterek imza gerekiyorsa bu kişilerinin birlikte taahhütnameyi imzalaması gerekmektedir.)

Bir firma tanımlayıcı numarasına sadece bir şifre verilecektir. Ticari işletmeyi temsile yetkili kişi birden fazla firmayı temsil ediyorsa birden fazla şifre alabilir. Ancak verilen şifre ile sadece tanımlanmış ve taahhüt vermiş olduğu firmanın (Firma tanımlayıcı numarası) ürünlerini eşleştirebilecektir. Şifrelerin güvenliğinden ve sistemde yapılacak her türlü işlemden firma sorumludur.

Daha önce şifre almış olan firmalar yeniden şifre almayacaklardır. Şifrelerini unutan firmalar; şifre aldıkları sırada bildirmiş oldukları e-posta adreslerinden medulatm@sgk.gov.tr adresine firma tanımlayıcı numarasını belirterek durumu bildirir e-posta göndererek yardım alabileceklerdir. Duyuru-14-17 ve 18 kapsamında taahhütname verenlerin durumlarında değişiklik yoksa yeniden taahhütname vermelerine gerek yoktur. Ancak daha önce şifre almakla birlikte Duyuru-14-17 ve18 kapsamında taahhütname vermeyen firmaların EK-2 de yer alan “TAAHHÜTNAME’’yi usulüne uygun doldurarak ekinde güncel imza sirküleri ve kimlik fotokopisi ile birlikte Kurumumuz Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde medsahis sistemi üzerinden yapmış oldukları barkod eşleştirmeleri taahhütname teslim edilene kadar sistemde yer almayacaktır.

Firmaların; ürünlerini EK-1’de yer alan tıbbi malzeme alan tanımlarını ve SUT kodlarını esas alarak, EK-4’te yer alan dosyadaki formatta doldurduktan sonra kendilerine verilen şifreleri kullanarak 15/04/2016 Cuma günü mesai bitimine kadar http://medsahis.sgk.gov.tr/sahis adresinden yüklemeleri gerekmektedir. Gerekli olan açıklamalar duyurumuz eki EK-5’te yer alan medsahis Sistemi Kullanma Kılavuzunda yer almaktadır. Yardım masasına başvurulmadan önce söz konusu kılavuzun dikkatle incelenmesinde yarar vardır.

Ürünün eşleştirileceği tıbbi malzeme alan tanımının EK-1’deki listede yer almaması durumunda eşleştirme yapılmamalıdır. Her bir ürün (Barkod) EK-1’deki listesinde yer alan en fazla 1 (bir) tıbbi malzeme alan tanımına eşleştirilebilecektir. Ancak herhangi bir SUT koduna eşleştirilmiş olan ürün, eşleştirildiği SUT kodunun alan tanımının başka listelerde de olması durumunda diğer listelerdeki aynı alan tanımlarına da mutlaka eşleştirilecektir. (Örneğin KR2014 “Aort Koarktasyonu Balon Kateter” SUT koduna eşleştirilmiş olan bir ürün KV1175 “Aort Koarktasyonu Balon Kateter Sut” koduna da eşleştirilecektir.) Bununla birlikte EK-6’da yer alan barkodların Kurumumuzca 01.10.2015 tarihinde yayımlanan “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirilen Ürünlerin MEDULA’ya Tanımlanması ile İlgili Önemli Duyuru-13” ile MEDULA’ya aktarılması tamamlandığından bu duyuru kapsamında herhangi bir SUT koduna eşleştirmesi yapılmayacaktır.

Listeye kaydedilen barkodlar, firma tanımlayıcı numarası ile sistemimize aktarılmış TİTUBB kayıtları esas alınarak sorgulanacak olup, mağduriyet yaşanmaması için firmaların ürünlerinin TİTUBB durumlarını kontrol etmeleri, varsa eksikliklerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu nedenle son gün beklenmeden listeler yüklenmelidir. Ayrıca; firmaların, iletişim bilgilerindeki (adres, e-posta, telefon) değişiklikleri medsahis sisteminde güncellemeleri ve yazılı olarak da Kurumumuzu bilgilendirmeleri gerekmektedir. Bilgilendirmemeleri halinde mevcut adreslerine yapılacak tebligatların sorumluluğu ilgili firmalara ait olacaktır.

Bu duyurumuzda belirtilen sürede medsahis sistemine yeni eklenen ürünler ve SUT kodu değişiklikleri yapılan ürünler (Değiştirilen SUT kodlarıyla) 01/05/2016 tarihinde sisteme tanımlanacaktır. Sağlık hizmeti sunucularının sisteme hizmet kaydı yapmalarında; 01/12/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasında, Duyuru-16 kapsamında açıklanan ve sistemde tanımlanan, 01/01/2016 ile 30/04/2016 tarihleri arasında ise Duyuru-19 kapsamında açıklanan ve sistemde tanımlanan eşleştirmeler dikkate alınacaktır. Yersiz ödeme işlemleri de söz konusu tarihler dikkate alınarak yapılacaktır. Bu nedenle sistemde tanımlanmış ürünlerinin eşleştirildiği SUT kodunu değiştiren firmaların medsahis sisteminden sildikleri ürünleri için Kurumumuza silinmesi için başvurmamaları halinde 01/05/2016 tarihine kadar sistemde önceki eşleştirdikleri SUT koduyla yer alacaktır. Sağlık hizmeti sunucuları da bu SUT kodundan Kurumumuza hizmet kaydı göndereceklerdir.

Bu nedenle sistemde tanımlanmış olan ürünlerini yanlış eşleştirme yaptığını düşünerek SUT kodunda değişiklik yapmak isteyen firmaların 01/05/2016 tarihine kadar daha fazla zarara uğramamaları için, söz konusu ürünlerin sistemden silinmesi için Kurumumuza yazılı olarak başvurmalarında yarar bulunmaktadır. Başvurunun Kurum kayıtlarına girme tarihi itibariyle silme işlemi gerçekleştirilecektir. Silinme başvurusunun taahhütü veren kişi tarafından verilmemesi durumunda başvurular dikkate alınmayacaktır.

Medsahis sisteminde ürünlerin kaydedilme tarihi sisteme tanımlanma tarihi anlamına gelmemektedir. Bu kayıtlar 01/05/2016 tarihinden itibaren sistemde tanımlanacak olup hastane ve sağlık hizmet sunucuları da bu tarihten itibaren hizmet kaydı yapabileceklerdir. Firmaların ve sağlık hizmeti sunucularının bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir.

Bilindiği gibi SUT kodu Barkod eşleşmesi yapılmamış ürünlerin sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydı yapılamayacaktır.

Firmaların yanlış eşleştirme yaptığının herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde taahhütname ve duyuru gereği işlem yapılarak taraflardan yersiz ödemelerin tahsili yoluna gidilecektir.

Bilgilerinize önemle duyurulur. 

Ayrıntılar için tıklayınız.

DİĞER HABERLER